Junta General Accionistes 2019

18/10/2019

Es convoca als accionistes d'aquesta societat a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc en el Pavelló de la Font de Sant Lluís, situat en l'avinguda Germans Maristes, sense número de València, el dia 21 de novembre de 2019, a les dèsset hores i trenta minuts, en primera convocatòria i, si escau, l'endemà, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que comprenen el següent

Ordre del dia

Primer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, comptes, informe de gestió, aplicació de resultats i, si escau, adopció d'acords sobre aquest tema, referit tot això a l'exercici tancat a 30 de juny de 2019.

Segon.- Aprovació del pressupost per a la temporada 2019/2020.

Tercer.- Reelecció o cessament i nomenament de membres del consell d'administració.

Quart.- Determinació del nombre de membres components del Consell d'Administració.

Cinqué.- Nomenament, o si escau, reelecció dels auditors de comptes de la societat.

Sisé.- Facultar per a l'execució de l'acordat.

Seté.- Aprovació de l'Acta de la Junta General.

Es fa constar expressament el dret que correspon als accionistes d'obtindre de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com l'informe d'auditoria.

València, 18 d'octubre de 2019.- El President del Consell d'Administració, Sr. Vicente José Solá Sanz


TAGS: